Obligations of the seller when selling real estate – a complete list

Praha Pohořelec

Při prodeji bytu nebo domu vám zákony ukládají povinnosti. Jejich nesplněním riskujete sankci, anebo můžete být donuceni dodatečně poskytnout z prodávané nemovitosti slevu.

Kromě zákonných povinností prodávajícího v článku zmiňuji i doporučení nechat si vypracovat technickou zprávu a revizní zprávy. Vypracování těchto zpráv pouze kvůli prodeji nemovitosti vám sice zákony nepřikazují, ale jejich vypracováním můžete předejít spousty problémům.

1. Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

Daň z příjmu je první důležitou povinností, která se na vás při prodeji nemovitosti může vztahovat. Upravuje ji Zákon 586/1992 Sb. o dani z příjmu.

Problematice daně z příjmu jsem věnoval samostatný článek Daň z příjmu při prodeji nemovitosti. Dozvíte se v něm, kdy jste povinni daň z příjmu zaplatit, v jaké výši a kdy jste od daně z příjmu osvobozeni.

2. Průkaz energetické náročnosti budov

§ 7a Zákona č. 406/2000 Sb o hospodaření energií ukládá prodávajícím povinnost předat kupujícím průkaz energetické náročnosti budov (PENB). Povinnost se vztahuje na prodávajícího při prodeji bytu nebo domu (tj. budovy jako celku).

Průkazy energetické náročnosti se evidují v databázi ENEX spravované Ministerstvem pro místní rozvoj. Jejich vyhotovení je tedy snadné prověřit.

Podrobné informace, kdy je průkaz zákonem vyžadován nebo, kdy není potřeba, jsou detailně popsány článku Průkaz energetické náročnosti budov (PENB). Kdy ho potřebujete.

Rizika za nesplnění povinnosti

Sankce

Nesplněním povinnosti publikovat a předat průkaz kupujícímu se prodávající vystavuje sankci ve výši 100.000 Kč, pokud prodává nemovitosti jako fyzická osoba nebo 200.000 Kč, v případě, že prodává nemovitosti jako osoba právnická.

Riziko vydírání

Kde není žalobce, není ani soudce. Pokud nikdo nebude informovat úřady, že prodávající nesplnil svou povinnost, může sankci uniknout. Známe však případy, kdy byli prodávající vydíráni kupujícími k dodatečné slevě. “pokud mi neposkytnete slevu 50.000 Kč, budu informovat úřady, že jste mi nedodal PENB a zaplatíte 100.000 Kč na pokutě.” Někdy na nevyhotovení zprávy upozorní i sousedé.

Získejte zdarma odhad ceny nemovitosti

Když zvažujete prodej nemovitosti, je zjištění prodejní ceny nemovitosti jedna z nejdůležitějších informací. Sdělíme vám její cenu zdarma a bez závazků.

Zadejte kontakt, zavoláme vám, zeptáme se vás na pár otázek k nemovitosti a řekneme vám její rámcovou cenu.

3. Dokumentace skutečného provedení stavby

§ 125 odst. 1 Zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ukládá prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu dokumentaci skutečného provedení stavby. Tato povinnost se vás týká, pokud prodáváte dům, jako celek. Citace ze zákona:

(1) Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

Rizika za nesplnění povinnosti

Zákon za nesplnění povinnosti nestanovuje žádnou sankci. Nicméně nepředání stavební dokumentace nebo předání dokumentace v neaktuálním stavu, je považováno za vadné plnění. Kupujícímu se tak otevírá prostor pro získání dodatečné slevy z ceny nemovitosti za vadné plnění.

Stejně tak se může kupující domáhat slevy za vadné plnění, pokud se zjistí, že stav nemovitosti neodpovídá předané stavební dokumentaci.

Další informace o odpovědnosti se dozvíte v článku Odpovědnost prodávajícího za vady při prodeji nemovitosti.

4. Potvrzení o bezdlužnosti

V případě převodu bytové jednotky má prodávající povinnost na žádost kupujícího, dle § 1186 odst. 3 Občanského zákoníku, zajistit potvrzení o bezdlužnosti, popřípadě o výši dluhů vůči osobě odpovědné za správu domu na příspěvcích na správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění.

Citace § 1186 odst. 3 Občanského zákoníku:

Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké má dluhy podle odstavce 2, popřípadě že takové dluhy nejsou; potvrzení vydá nabyvateli se souhlasem převodce také osoba odpovědná za správu domu. Má se za to, že nabyvatel nemohl tyto dluhy zjistit, pokud je nemohl zjistit z potvrzení osoby odpovědné za správu domu nebo nevydala-li tato osoba potvrzení bez zbytečného odkladu, ač o něj byla požádána.

Rizika nesplnění povinnosti

Prodávající neriskuje žádné sankce. V tomto případě riskuje kupující, který prodávajícího o vyčíslení dluhů vůči SVJ (společenství vlastníků jednotek) nepožádal. Dluhy prodávajícího přecházejí na kupujícího. Bližší informace se dočtete v článku Jaké dluhy prodávajícího mohou ohrozit kupujícího.

5. Oznamovací povinnost Finančnímu úřadu

V případě, že prodáváte družstevní byt v hodnotě vyšší než pět milionů korun, máte povinnost oznámit tuto skutečnost finančnímu úřadu.

Tuto povinnost máte, i když se na vás vztahuje osvobození od daně z příjmu.

Prodáváte družstevní byt? Přečtěte si také článek Daň z příjmu při prodeji družstevního bytu.

Rizika nesplnění povinnosti

Za nepodání Oznámení vám hrozí pokuta ve výši 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splníte po lhůtě, aniž byste k tomu byli vyzváni správcem daně.

Pokuta ve výši 10 % z částky neoznámeného příjmu vám hrozí, pokud podáte Oznámení až na výzvu správce daně.

Pokuta ve výši 15 % hrozí tomu, kdo na výzvu finančního úřadu nijak nereaguje.

Další informace najdete na stránkách Finanční správy.

6. Předkupní právo

Vlastníte-li nemovitost s dalšími spoluvlastníky, může se na vás vztahovat povinnost nemovitost přednostně nabídnout ke koupi jim. Předkupní právo je od 1. 7. 2020 výrazně omezeno, což výrazně usnadňuje prodej nemovitostí. Zejména při převodech bytů, kde bylo součástí prodeje parkovací stání v podílovém spoluvlastnictví, představovalo předkupní právo několikaměsíční zdržení prodeje nemovitosti a spoustu administrativy navíc.

Nemovitost máte povinnost přednostně nabídnout také tomu, s kým jste smluvně sjednali předkupní právo.

Pokud vás zajímá téma předkupního práva, přečtete si článek Předkupní právo při prodeji nemovitosti.

Rizika nesplnění povinnosti

V případě porušení povinnosti vyplývající z předkupního práva se mohou poškození domáhat zneplatnění prodeje nemovitosti.

7. Odhlášení od daně z nemovitostí

Při prodeji nemovitosti máte povinnost odhlásit se od daně z nemovitých věcí do do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Letos 31. leden vychází na neděli, proto se povinnost posouvá na 1. února 2021. Podrobnosti se dočtete v článku Odhlášení daně z nemovitých věcí.

Získejte zdarma odhad ceny nemovitosti

Když zvažujete prodej nemovitosti, je zjištění prodejní ceny nemovitosti jedna z nejdůležitějších informací. Sdělíme vám její cenu zdarma a bez závazků.

Zadejte kontakt, zavoláme vám, zeptáme se vás na pár otázek k nemovitosti a řekneme vám její rámcovou cenu.

Osm dalších úkonů, bez nichž můžete přijít o hodně

Následující úkony sice nejsou ze zákona povinné, ale jejich ignorováním riskujete ztrátu plynoucí z odpovědnost za vady a způsobenou škodu.

1. Technická zpráva

Technická zpráva informuje prodávající a kupující o technickém stavu nemovitosti a popisuje její nedostatky.

Prodávající ví, co prodává a kupující ví, co kupuje. To výrazně snižuje případné spory v budoucnu.

Další informace o technické zprávě jsme rozpracovali v samostatném článku Význam technické zprávy při nákupu a prodeji nemovitosti.

Technická zpráva vypracovaná autorizovaným stavebním inženýrem se týká stavební části budovy a zpravidla neobsahuje posudky např. elektroinstalace, elektrospotřebičů, plynových zařízení, spalinových cest a hromosvodů. Tyto zprávy jsou předmětem samostatných revizních zpráv od revizních techniků s danou specializací.

Pokud nemovitost prodáváte, doporučuji vám je rovněž nechat vypracovat a prokazatelně s nimi seznámit kupujícího.

2. Revizní zpráva k elektroinstalaci

Revizní zpráva se vypracovává vždy u nově instalovaných rozvodů. Bez toho vám dodavatel elektřiny nepřipojí elektroměr. Nicméně revizní zprávu byste si měli nechat vypracovat i v případě, že jste provedli změny na elektroinstalaci, např. při rekonstrukci bytu či v souvislosti s instalací nového elektrického kotle, bojleru atd. Revizní zprávu vypracovává certifikovaný revizní technik. Jejím předáním kupujícímu deklarujete, že elektroinstalace je v souladu s normami. Požadavky na výchozí revizi upravuje norma ČSN 33 2000-6 ed. 2.

3. Kontrolní revize elektroinstalace

Užíváním nemovitosti dochází k opotřebovávání elektroinstalace. Zanedbaná údržba může vést např. k požáru, a proto není radno podceňovat kontrolní revize elektroinstalace, a to i přesto, že jste neprovedli žádnou rekonstrukci. Kontrolní revize upravují normy ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed. 2. V obytných a kancelářských budovách by se měly revize provádět každých 5 let.

4. Revizní zpráva elektrospotřebičů

Prodáváte nemovitost včetně elektrospotřebičů? Doporučujeme vám před prodejem vypracovat i revizní zprávu elektrospotřebičů. Je to velmi důležité zejména, zejména pokud se v nemovitosti nachází elektrický kotel, tepelné čerpadlo, klimatizace, saunová kamna na elektřinu, bazén, solární kolektory atd. Revize elektrických zařízení se řídí normou ČSN 33 1500.

Revize elektrospotřebičů, které jsou v základním (tj. suchém) prostředí se provádí každých pět let, v prostředí horkém nebo vlhkém každé tři roky a v prostředí mokrém nebo s extrémní korozní agresivitou každý rok.

5. Revizní zpráva spalinových cest

Revizi spalinové cesty provádí revizní technik spalinových cest. Revizi definuje Vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Dle § 3 vyhlášky se revize spalinové cesty se provádí:

  • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
  • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty
  • po komínovém požáru, nebo
  • při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

6. Kontrolní zpráva spalinových cest

Lhůty kontrol spalinových cest určuje Příloha č. 2 Vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Lhůty pro pravidelné kontroly jsou 1x ročně. Tam, kde jsou připojeny spotřebiče s výkonem nad 50kW na pevná paliva jsou předepsané kontroly 2x ročně. Kontrolní zprávu vám vypracuje kominík.

7. Kontrolní zpráva plynových zařízení

Kontrola plynových zařízení se provádí dle § 3 Vyhlášky č. 85/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. jednou ročně. Kontrolu provádí technik určený výrobcem spotřebiče.

Získejte zdarma odhad ceny nemovitosti

Když zvažujete prodej nemovitosti, je zjištění prodejní ceny nemovitosti jedna z nejdůležitějších informací. Sdělíme vám její cenu zdarma a bez závazků.

Zadejte kontakt, zavoláme vám, zeptáme se vás na pár otázek k nemovitosti a řekneme vám její rámcovou cenu.

8. Revize hromosvodu

Máte-li dům a provádíte-li revizi elektrických zařízení, nezapomeňte na kontrolu hromosvodu. U obytných staveb je doporučená kontrola hromosvodu alespoň každých 5 let. Řídí se normou ČSN 33 1500.

Rizika nevypracování technické zprávy a revizních zpráv

Revizní zprávy podobně jako technická zpráva informuje kupujícího o skutečném stavu elekroinstalace, elektrozařízení, spalinových cest, plynových zařízení, hromosvodu a jejich závadách. Prodávající ví, co prodává a kupující ví, co a v jakém stavu kupuje. Jejich vypracováním výrazně snižujete riziko budoucích sporů mezi prodávajícím a kupujícím a vaší odpovědnost za vady.

Vadné plnění

Prodávající je ze zákona odpovědný za vady ve lhůtě do 5 let od prodeje.

Pokud, že se na nemovitosti ve lhůtě do 5 let od prodeje projeví technické závady, které byly v době prodeje skryté a nejsou technickou zprávou a revizními zprávami identifikovány, kupující může požadovat slevu za vadné plnění.

Zodpovědnost za vzniklou škodu

Pokud by prodávající prodal nemovitost, ve které po prodeji dojde ke škodě např.

  • úraz elektrickým proudem,
  • požár v důsledku zkratu v elektroinstalaci či elektrického zařízení,
  • smrt udušením CO způsobená nevyhovujícím plynovým kotlem či závadou ve spalinových cestách atd.,

může být shledán viníkem prodávající, pokud neodborně provedl elektroinstalaci atd., nezajistil revizní zprávu v souladu s normami, anebo neinformoval kupujícího, že revize ještě nebyla vyhotovena a svým jednáním ho uvedl v omyl.

Podobně může soud shledat prodávajícího vinným za způsobenou škodu, pokud nepravdivě informoval kupujícího o provedených revizích.

Při absenci revizních zpráv dle předpisů pojišťovna odmítne proplatit škodu. Pokud ke škodě dojde v době převodu nebo krátce po něm, může kupující požadovat náhradu škody od Vás, jako prodávajícího.

Petr Podlešák
Autor článku: Petr Podlešák, manažer RE/MAX Alfa

Zvažujete prodej nemovitosti?

Kontaktujte nás

Postaráme se o bezpečný a bezproblémový prodej vaší nemovitosti.

Zadané údaje zpracováváme dle těchto podmínek.

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA od Google s ochranou soukromí a podmínkami používání.