Revizní zprávy při prodeji družstevního bytu

Doporučujeme nechat vypracovat a předložit kupujícímu při předání bytu následující revizní zprávy.

Rizika nevypracování revizních zpráv

Revizní zprávy informují kupujícího o skutečném stavu elektroinstalace, elektrozařízení, spalinových cest, plynových zařízení a jejich závadách. Prodávající ví, co prodává, a kupující ví, co a v jakém stavu kupuje. Jejich vypracováním výrazně snižujete riziko budoucích sporů s kupujícím.

Zodpovědnost za vzniklou škodu

Pokud by v bytě po prodeji došlo ke škodě např.

  • úrazu elektrickým proudem,
  • požáru v důsledku zkratu v elektroinstalaci či elektrického zařízení,
  • smrt udušením CO způsobená nevyhovujícím plynovým kotlem či závadou ve spalinových cestách,

můžete mít jako převodce družstevního bytu velký problém. Např. pokud jste neodborně provedl elektroinstalaci, nezajistil revizní zprávu v souladu s normami, anebo neinformoval kupující, že revize ještě nebyla vyhotovena a svým jednáním ho uvedl v omyl.

Podobně vás soud může shledat vinným za způsobenou škodu, pokud jste nepravdivě informoval kupujícího o provedených revizích.

Při absenci revizních zpráv dle předpisů může pojišťovna odmítnout proplatit škodu. Pokud ke škodě dojde v době převodu nebo krátce po něm, může kupující požadovat náhradu škody od prodávajícího.

Doporučujeme proto vypracovat následující revizní zprávy:

1. Revizní zpráva k elektroinstalaci

Revizní zpráva se vypracovává vždy u nově instalovaných rozvodů. Bez toho vám dodavatel elektřiny nepřipojí elektroměr. Nicméně revizní zprávu byste si měli nechat vypracovat i v případě, že jste provedli změny na elektroinstalaci, např. při rekonstrukci bytu či v souvislosti s instalací nového elektrického kotle, bojleru atd. Revizní zprávu vypracovává certifikovaný revizní technik. Jejím předáním kupujícímu deklarujete, že elektroinstalace je v souladu s normami. Požadavky na výchozí revizi upravuje norma ČSN 33 2000-6 ed. 2.

2. Kontrolní revize elektroinstalace

Užíváním nemovitosti dochází k opotřebovávání elektroinstalace. Zanedbaná údržba může vést např. k požáru, a proto není radno podceňovat kontrolní revize elektroinstalace, a to i přesto, že jste neprovedli žádnou rekonstrukci. Kontrolní revize upravují normy ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed. 2. V obytných a kancelářských budovách by se měly revize provádět každých 5 let.

3. Revizní zpráva elektrospotřebičů

Prodáváte nemovitost včetně elektrospotřebičů? Doporučujeme vám před prodejem vypracovat i revizní zprávu elektrospotřebičů. Je to velmi důležité, zejména pokud se v nemovitosti nachází elektrický kotel, tepelné čerpadlo, klimatizace, saunová kamna na elektřinu, bazén, solární kolektory atd. Revize elektrických zařízení se řídí normou ČSN 33 1500.

Revize elektrospotřebičů, které jsou v základním (tj. suchém) prostředí, se provádí každých pět let, v prostředí horkém nebo vlhkém každé tři roky a v prostředí mokrém nebo s extrémní korozní agresivitou každý rok.

4. Revizní zpráva spalinových cest

Revizi spalinové cesty provádí revizní technik spalinových cest. Revizi definuje Vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Dle § 3 vyhlášky se revize spalinové cesty provádí:

  • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
  • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
  • po komínovém požáru, nebo
  • při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

5. Kontrolní zpráva spalinových cest

Lhůty kontrol spalinových cest určuje Příloha č. 2 Vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Lhůty pro pravidelné kontroly jsou 1x ročně. Tam, kde jsou připojeny spotřebiče s výkonem nad 50kW na pevná paliva, jsou předepsané kontroly 2x ročně. Kontrolní zprávu vám vypracuje kominík.

6. Kontrolní zpráva plynových zařízení

Kontrola plynových zařízení se provádí dle § 3 Vyhlášky č. 85/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. jednou ročně. Kontrolu provádí technik určený výrobcem spotřebiče.

Kontaktujte nás

Prodáme váš družstevní byt za maximální cenu, rychle a bezpečně.

Zadané údaje zpracováváme dle těchto podmínek.

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA od Google s ochranou soukromí a podmínkami používání.

Petr Podlešák
Autor článku: Petr Podlešák, manažer RE/MAX Alfa