Pravidla pro aukce nemovitostí

Aukce nemovitosti neboli soutěž o nejlepší nabídku je spravedlivý a transparentní způsob prodeje v případech, kdy o koupi projeví nebo se předpokládá zájem více zájemců.

Organizujeme Aukce s tajnou nabídkou ceny, které jsou v Česku běžné známé pod názvem Prodej obálkovou metodou. Klasické obálky jsou pochopitelně v 21. století na ústupu a kromě předkládání nabídek v obálkách je možné podat nabídku ke koupi elektronicky přes aukční systém nebo emailem.

Závazná pravidla a podmínky aukce zajišťují bezchybný a férový průběh aukce.

 1. Tato pravidla a pokyny k aukci nemovitosti (souhrnně dále jen „Pravidla“) upravují způsob výběru nabídky na koupi nemovitosti prodávajícím, kterou zprostředkovává realitní kancelář RE/MAX Alfa (dále jen „Aukce“).
 2. Prodávající prostřednictvím realitní kanceláře RE/MAX Alfa uvedené v Podmínkách aukce (dále jen „Kancelář RE/MAX Alfa“) vyzve ty zájemce, kteří vůči Kanceláři RE/MAX Alfa projevili zájem zúčastnit se Aukce, aby podali závaznou nabídku na koupi nemovitosti (dále jen „Nabídka“).
 3. Zájemce obdrží výzvu k podání Nabídky elektronicky na kontaktní emailovou adresu, kterou zájemce za tím účelem poskytl Kanceláři RE/MAX Alfa nebo umístěním výzvy na webové stránky sdělené zájemci na prohlídce nemovitosti (dále jen „Výzva“). Výzvu tvoří průvodní zpráva a přílohy k ní. Jedná se o:
  1. Pravidla pro aukce nemovitostí;
  2. Dokument „Závazný návrh na uzavření kupní smlouvy“ (dále jen „Závazný návrh“);
  3. Konkrétní podmínky Aukce (dále jen „Podmínky aukce“);
  4. Návrh Rezervační smlouvy (dále jen „Dohoda“);
  5. Číslo aukce (tj. kód aukce pro elektronické podání nabídky).
 4. Zájemce před podáním Nabídky zkontroluje úplnost doručené Výzvy a pozorně se seznámí s celým jejím obsahem. Případné dotazy k obsahu Výzvy nebo podrobnosti o zpracování osobních údajů může zájemce uplatnit písemně u Kanceláře RE/MAX Alfa prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v Podmínkách aukce v termínu k podání Nabídek.
 5. Nabídku lze podávat pouze prostřednictvím Závazného návrhu. Závazný návrh musí obsahovat identifikační číslo nemovitosti, která je předmětem Aukce a k níž se Nabídka vztahuje nebo jasnou identifikaci nabízené nemovitosti (dále jen „Nemovitost“). V jednom závazném návrhu lze podat pouze jednu nabídku k jedné určité nemovitosti, jinak nebude k nabídce přihlíženo. Zájemce vyplní pravdivě a úplně všechny údaje požadované v závazném návrhu a připojí vlastnoruční podpis.
 6. Vyplněný Závazný návrh doručí zájemce v listinné podobě Kanceláři RE/MAX Alfa. Zájemce může také originál vyplněného Závazného návrhu poslat elektronicky na kontaktní email Kanceláře RE/MAX Alfa, nebo odeslat naskenovaný přes aukční systém u příslušné nemovitosti na webových stránkách re-max.cz. Termín k podání a způsob doručení Nabídek určují Podmínky aukce.
 7. Podáním Nabídky zájemce výslovně prohlašuje, že:
  1. Výzva mu byla doručena na jeho žádost a kompletní, pozorně se seznámil s jejím obsahem, zejména s Pravidly a Podmínkami aukce, a s Výzvou souhlasí; a
  2. Je srozuměn s návrhem Dohody, kterou je připraven s prodávajícím a Kanceláří RE/MAX Alfa sjednat, bude-li k tomu Kanceláří RE/MAX Alfa vyzván v době závaznosti Nabídky; a
  3. Zavazuje se uhradit na základě uzavřené Dohody tzv. blokovací depozitum, jehož výši stanoví Podmínky aukce a prohlašuje, že k úhradě blokovacího depozita má zajištěny finanční prostředky v dostatečné výši;
  4. Je připraven a má vážný zájem získat do svého vlastnictví Nemovitost;
  5. Jeho Nabídka se řídí Pravidly;
  6. Veškeré údaje jsou pravdivé a poskytovány s vážnou vůlí.
 8. V rámci jedné Aukce je zájemce oprávněn Nabídku změnit, a to pouze do termínu uzávěrky aukce. Zájemce je vázán Nabídkou do jejího zániku dle těchto Pravidel.
 9. Nabídky, které nebudou odpovídat podmínkám Výzvy, nemusí prodávající vyhodnocovat.
 10. Na nabídky doručené po termínu uzávěrky aukce nebude brán zřetel.
 11. Kritéria hodnocení nabídek stanoví Podmínky aukce. Zájemce bere na vědomí, že kritéria hodnocení jsou stanovena výlučně pro lepší informovanost zájemců, zůstávají však zásadně orientační. Prodávající si ponechává právo vybrat takovou nabídku, která mu nejlépe vyhovuje. Podmínky aukce mohou stanovit, že kritéria jsou závazná. V takovém případě nemůže prodávající zvolit jinou nejvhodnější nabídku.
 12. Nabídky budou vyhodnoceny ve lhůtě dle Podmínek aukce. Má se za to, že Nabídka zájemce zanikla uplynutím lhůty k vyhodnocení Nabídek, nebude-li předtím zájemce vyrozuměn na kontaktní email, že jeho Nabídka byla zvolena. Tímto způsobem mohou zaniknout Nabídky všech zájemců.
 13. Zájemce, jehož Nabídku prodávající zvolil, obdrží na poskytnutý kontaktní email výzvu ke sjednání Dohody. Zájemce se zavazuje ve lhůtě 2 pracovních dní od doručení výzvy provést všechna potřebná právní jednání k tomu, aby Dohoda nabyla platnosti a účinnosti.
 14. Marným uplynutím lhůty dle předchozího bodu těchto Podmínek může být zájemci dle volby prodávajícího poskytnuta dodatečná lhůta ke splnění povinnosti nebo může být přímo z Aukce vyloučen. O vyloučení bude zájemce informován prostřednictvím kontaktní emailové adresy.
 15. Zájemce, který porušil svou povinnost dle bodu 13, nebo jehož jakékoliv potvrzení či prohlášení, které poskytl v souvislosti s Aukcí, se ukáže být nepravdivé, je povinen uhradit škodu tím způsobenou v plné výši.
 16. Všechny doručené nabídky jsou považovány za důvěrné. Kancelář RE/MAX Alfa v průběhu konání aukce, ani po jejím skončení zásadně nesděluje žádné informace o doručených nabídkách ostatním zájemcům, s výjimkou sdělení vítězné ceny zájemcům na vyžádání po ukončení aukce.
 17. RE/MAX Alfa si vyhrazuje právo změnit Výzvu bez omezení. Změna je účinná okamžikem jejího oznámení zájemci (i prostřednictvím kontaktního emailu). Zájemce má právo vzít svou Nabídku zpět ve lhůtě 1 týdne ode dne účinnosti změn Výzvy, nejpozději však před uplynutím termínu k podání Nabídek, a to písemnou zprávou (i elektronicky) doručenou Kanceláři RE/MAX Alfa, jinak se má za to, že se změnou souhlasí.
 18. Kancelář RE/MAX Alfa je oprávněna aukci Nemovitosti ukončit bez důvodu a náhrady. Nárok na náhradu škody je vyloučen.
 19. Aukce se řídí Podmínkami aukce, těmito Pravidly a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Klienti řekli o aukcích

Požádali jsme prodávající klienty, pro které jsme zorganizovali aukci, jak byli spokojeni s výsledkem prodeje. Další reference najdete na reference.