Poučení spotřebitele o možnosti odstoupit od smlouvy

Společnost TOP REALITY SERVIS, s.r.o., IČ: 24193844, DIČ: CZ24193844, se sídlem Praha 1, Spálená 97/29, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187436 v souladu s § 1820 odst. 1, 2. a 3. a § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský, zákoník, poskytuje klientovi (spotřebiteli) povinné údaje před uzavřením smlouvy o výhradním poskytování realitních služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mimo obchodní prostory společnosti TOP REALITY SERVIS, s.r.o.

Informace o uplatňování práva odstoupit od smlouvy

Vzorové poučení o právu odstoupit od smlouvy.

Právo odstoupit od smlouvy

  1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
  2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.
  3. Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat (TOP REALITY SERVIS, s.r.o., IČ: 24193844, se sídlem Praha 1, Spálená 97/29, PSČ 110 00, email makléře………… tel. makléře………..…) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
  4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

  1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší společností). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další poplatky.
  2. Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začaly během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě. Spotřebitel je v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku poučen o tom, že nemůže odstoupit od smlouvy o výhradním poskytování realitních služeb, pokud tato bude splněna s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.  

Chcete-li odstoupit od Smlouvy o poskytování realitních služeb v zákonné 14 denní lhůtě, vyplňte formulář pro odstoupení. Emailem vám dojde potvrzení o přijetí odstoupení.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Odstupuji od smlouvy o poskytování realitních služeb.