Dostali jste se do finančních problémů a hrozí vám exekuce nebo insolvence? Nebo byste naopak chtěli koupit nemovitost v exekuci a ještě se v problematice neorientujete? Zde najdete přehledný slovníček nejčastějších termínů v abecedním uspořádání.

Exekuce – jeden z legálních nástrojů vymáhání pohledávek, v případě že dlužník nesplní své pohledávky dobrovolně, řádně a včas.

Exekuční návrh – návrh oprávněného, kterým se zahajuje exekuční řízení. Podává se přímo exekutorovi, který požádá příslušný exekuční soud o pověření k provedení exekuce.

Exekuční řízení – zahájeno dnem, kdy návrh na nařízení exekuce došel od oprávněného k soudnímu exekutorovi. Samotná exekuce může začít až po vydání usnesení soudu, kterým nařídí exekuci a pověří soudního exekutora, kterého navrhne oprávněný v návrhu na nařízení exekuce.

Exekuční příkaz – písemný podklad pro provedení exekučního úkonu některým ze způsobů exekuce. Exekučním příkazem je povinný nucen ke splnění již uložené povinnosti, kterou dobrovolně, řádně a včas nesplnil.

Exekuční soud – okresní soud místně příslušný, v jehož obvodu má bydliště či sídlo povinný a který rozhoduje o pověření k provedení exekuce.

Exekuční titul – listina vydaná oprávněným orgánem, která má zákonem předepsanou formu a ve které se ukládá určité osobě povinnost něco v určité době plnit.

Exekutor – úřední osoba, která je pověřena vymáháním dluhů (pohledávek) na základě souhlasu soudu (soudního rozhodnutí), a jeho úkony jsou považovány za úkony soudu.

Insolvence – druh soudního řízení, jehož cílem je zvolit způsob vypořádání dluhů tak, aby došlo k co nejvyššímu a poměrnému uspokojení všech dlužníkových věřitelů.

Insolvenční návrh – Insolvenční návrh je podání k insolvenčnímu soudu, kterým dlužník nebo věřitel dlužníka žádá o zahájení insolvenčního řízení. Pro insolvenční návrh není předepsán povinný formulář, musí být však v písemné formě. Kromě toho jej navrhovatel musí podepsat a jeho podpis musí být úředně ověřen.

Insolvenční řízení – Insolvenční řízení je zvláštní druh soudního řízení, ve kterém se projednává úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka a zároveň způsob jeho řešení (konkurs, reorganizace nebo oddlužení). Základním cílem insolvenčního řízení je uspořádání majetkových vztahů.

Insolvenční správce – Insolvenční správce představuje administrátora celého insolvenčního řízení. Insolvenční správce sepisuje majetek dlužníka, za určitých okolností na něho přechází právo s tímto majetkem disponovat, přezkoumává přihlášené pohledávky a případně je popírá, uspokojuje věřitele a vykonává další činnosti, které mu ukládá insolvenční zákon.

Konkurz – soudní řízení, při kterém je majetek dlužníka zpeněžen a výnos je rozdělen mezi věřitele.

Moratorium – poskytuje dlužníkovi, který je podnikatelem, šanci, aby si uspořádal své majetkové poměry před tím, než insolvenční soud rozhodne o jeho úpadku. Po dobu moratoria totiž soud nemůže vydat rozhodnutí o úpadku nebo před tím, než je insolvenční řízení zahájeno.

Platební neschopnost – jedna z forem úpadku. V platební neschopnosti se nachází dlužník, který má zároveň více věřitelů, má peněžité závazky déle než 30 dní po splatnosti a není schopen tyto závazky plnit 

Předlužení – další z forem úpadku. Předlužen je dlužník, který má více věřitelů a zároveň souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.

Soudní exekutor – je osoba pověřená k provedení pravomocných a vykonatelných titulů. Jinými slovy, zajišťuje, aby oprávněný získal od dlužníka všechny přiznané prostředky. Exekutora vybírá sám oprávněný. Pozor na tzv. vymahače, ti nemají s exekuční činností nic společného, jedná se pouze o psychologický nátlak na dlužníky!

Účastníci řízeníPovinný – nejčastěji dlužník, který nesplnil dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí. Dále jím může být i spoludlužník, ručitel či manžel povinného. Oprávněný – věřitel, kterému dluží dlužník peníze. Nemusí to však být stejná osoba, která dlužníkovi původně peníze půjčila. Pohledávku věřitele za dlužníkem mohl koupit někdo jiný.

Úpadek – neboli bankrot je neschopnost dlužníka platit své závazky více věřitelům řádně a včas. Existují dvě formy úpadku, a to platební neschopnost a předlužení (viz. výše).

Potřebujete spolehlivě vyřešit exekuci nemovitosti nebo její hrozbu?

Kontaktujte nás na telefonech: 604 594 234 nebo 603 426 237, anebo prostřednictvím následujícího formuláře.