Exekuce a insolvence. Zorientujte se ve složité terminologii.

Exekuční řízení

Dostali jste se do finančních problémů a hrozí vám exekuce nebo insolvence? Nebo byste naopak chtěli koupit nemovitost v exekuci a ještě se v problematice neorientujete? Zde najdete přehledný slovníček nejčastějších termínů v abecedním uspořádání.

Doba čtení: 4 minuty
 • Exekuce – jeden z legálních nástrojů vymáhání pohledávek, v případě že dlužník nesplní své pohledávky dobrovolně, řádně a včas.
 • Exekuční návrh – návrh oprávněného, kterým se zahajuje exekuční řízení. Podává se přímo exekutorovi, který požádá příslušný exekuční soud o pověření k provedení exekuce.
 • Exekuční řízení – zahájeno dnem, kdy návrh na nařízení exekuce došel od oprávněného k soudnímu exekutorovi. Samotná exekuce může začít až po vydání usnesení soudu, kterým nařídí exekuci a pověří soudního exekutora, kterého navrhne oprávněný v návrhu na nařízení exekuce.
 • Exekuční příkaz – písemný podklad pro provedení exekučního úkonu některým ze způsobů exekuce. Exekučním příkazem je povinný nucen ke splnění již uložené povinnosti, kterou dobrovolně, řádně a včas nesplnil.
 • Exekuční soud – okresní soud místně příslušný, v jehož obvodu má bydliště či sídlo povinný a který rozhoduje o pověření k provedení exekuce.
 • Exekuční titul – listina vydaná oprávněným orgánem, která má zákonem předepsanou formu a ve které se ukládá určité osobě povinnost něco v určité době plnit.
 • Exekutor – úřední osoba, která je pověřena vymáháním dluhů (pohledávek) na základě souhlasu soudu (soudního rozhodnutí), a jeho úkony jsou považovány za úkony soudu.
 • Generální inhibitorium – stanoví, že povinný (tj. dlužník) nesmí po doručení usnesení o nařízení exekuce nakládat se svým majetkem (až na určité výjimky), viz  § 44a odst. 1 exekučního řádu. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je relativně neplatný. Relativní neplatnost znamená, že právní úkon je považován za platný, pokud se neplatnosti právního úkonu nedovolá exekutor nebo věřitelé, za účelem uspokojení vymáhaných pohledávek. 
 • Speciální inhibitorium – stejně jako u generálního inhibitoria nesmí dlužník nakládat se svým majetkem. Rozdíl je však v tom, že právní úkon, který by dlužník učinil, je absolutně, tj. vždy neplatný.
 • Insolvence – druh soudního řízení, jehož cílem je zvolit způsob vypořádání dluhů tak, aby došlo k co nejvyššímu a poměrnému uspokojení všech dlužníkových věřitelů.
 • Insolvenční návrh – Insolvenční návrh je podání k insolvenčnímu soudu, kterým dlužník nebo věřitel dlužníka žádá o zahájení insolvenčního řízení. Pro insolvenční návrh není předepsán povinný formulář, musí být však v písemné formě. Kromě toho jej navrhovatel musí podepsat a jeho podpis musí být úředně ověřen.
 • Insolvenční řízení – Insolvenční řízení je zvláštní druh soudního řízení, ve kterém se projednává úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka a zároveň způsob jeho řešení (konkurs, reorganizace nebo oddlužení). Základním cílem insolvenčního řízení je uspořádání majetkových vztahů.
 • Insolvenční správce – Insolvenční správce představuje administrátora celého insolvenčního řízení. Insolvenční správce sepisuje majetek dlužníka, za určitých okolností na něho přechází právo s tímto majetkem disponovat, přezkoumává přihlášené pohledávky a případně je popírá, uspokojuje věřitele a vykonává další činnosti, které mu ukládá insolvenční zákon.
 • Konkurz – soudní řízení, při kterém je majetek dlužníka zpeněžen a výnos je rozdělen mezi věřitele.
 • Moratorium – poskytuje dlužníkovi, který je podnikatelem, šanci, aby si uspořádal své majetkové poměry před tím, než insolvenční soud rozhodne o jeho úpadku. Po dobu moratoria totiž soud nemůže vydat rozhodnutí o úpadku nebo před tím, než je insolvenční řízení zahájeno.
 • Platební neschopnost – jedna z forem úpadku. V platební neschopnosti se nachází dlužník, který má zároveň více věřitelů, má peněžité závazky déle než 30 dní po splatnosti a není schopen tyto závazky plnit 
 • Předlužení – další z forem úpadku. Předlužen je dlužník, který má více věřitelů a zároveň souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.
 • Soudní exekutor – je osoba pověřená k provedení pravomocných a vykonatelných titulů. Jinými slovy, zajišťuje, aby oprávněný získal od dlužníka všechny přiznané prostředky. Exekutora vybírá sám oprávněný. Pozor na tzv. vymahače, ti nemají s exekuční činností nic společného, jedná se pouze o psychologický nátlak na dlužníky!
 • Účastníci řízení Povinný – nejčastěji dlužník, který nesplnil dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí. Dále jím může být i spoludlužník, ručitel či manžel povinného. Oprávněný – věřitel, kterému dluží dlužník peníze. Nemusí to však být stejná osoba, která dlužníkovi původně peníze půjčila. Pohledávku věřitele za dlužníkem mohl koupit někdo jiný.
 • Úpadek – neboli bankrot je neschopnost dlužníka platit své závazky více věřitelům řádně a včas. Existují dvě formy úpadku, a to platební neschopnost a předlužení (viz. výše).

Potřebujete spolehlivě vyřešit exekuci nemovitosti nebo její hrozbu?

Kontaktujte nás na telefonech: 604 594 234 nebo 603 426 237, anebo prostřednictvím následujícího formuláře.

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA od Google s ochranou soukromí a podmínkami používání.