Revizní zprávy při prodeji nemovitosti

Doporučujeme nechat vypracovat a předložit kupujícímu při předání nemovitosti následující revizní zprávy.

Rizika nevypracování revizních zpráv

Revizní zprávy informují kupujícího o skutečném stavu elektroinstalace, elektrozařízení, spalinových cest, plynových zařízení a jejich závadách. Prodávající ví, co prodává, a kupující ví, co a v jakém stavu kupuje. Jejich vypracováním výrazně snižujete riziko budoucích sporů s kupujícím.

Zodpovědnost za vzniklou škodu

Pokud by v nemovitosti po prodeji došlo ke škodě např.

  • úrazu elektrickým proudem,
  • požáru v důsledku zkratu v elektroinstalaci či elektrického zařízení,
  • smrti udušením CO způsobená nevyhovujícím plynovým kotlem či závadou ve spalinových cestách,
  • zásahu blesku,

můžete mít jako prodávající velký problém. Např. pokud jste neodborně provedl elektroinstalaci, nezajistil revizní zprávu v souladu s normami, anebo neinformoval kupující, že revize ještě nebyla vyhotovena a svým jednáním ho uvedl v omyl.

Podobně vás soud může shledat vinným za způsobenou škodu, pokud jste nepravdivě informoval kupujícího o provedených revizích.

Při absenci revizních zpráv dle předpisů může pojišťovna odmítnout proplatit škodu. Pokud ke škodě dojde v době převodu nebo krátce po něm, může kupující požadovat náhradu škody od prodávajícího.

Vadné plnění

Prodávající je ze zákona odpovědný za vady ve lhůtě do 5 let od prodeje.

Pokud se na nemovitosti ve lhůtě do 5 let od prodeje projeví technické závady, které byly v době prodeje skryté a nejsou technickou zprávou a revizními zprávami identifikovány, kupující může požadovat slevu za vadné plnění.

Doporučujeme proto vypracovat následující revizní zprávy:

1. Technická zpráva

Technická zpráva informuje prodávající a kupující o technickém stavu nemovitosti a popisuje její nedostatky.

Prodávající ví, co prodává, a kupující ví, co kupuje. To výrazně snižuje případné spory v budoucnu.

Další informace o technické zprávě jsme rozpracovali v samostatném článku Význam technické zprávy při nákupu a prodeji nemovitosti.

Technická zpráva vypracovaná autorizovaným stavebním inženýrem se týká stavební části budovy a zpravidla neobsahuje posudky elektroinstalace, elektrospotřebičů, plynových zařízení, spalinových cest a hromosvodů. Tyto zprávy jsou předmětem samostatných revizních zpráv od revizních techniků s danou specializací.

Pokud nemovitost prodáváte, doporučuji vám je rovněž nechat vypracovat a prokazatelně s nimi seznámit kupujícího.

2. Revizní zpráva k elektroinstalaci

Revizní zpráva se vypracovává vždy u nově instalovaných rozvodů. Bez toho vám dodavatel elektřiny nepřipojí elektroměr. Nicméně revizní zprávu byste si měli nechat vypracovat i v případě, že jste provedli změny na elektroinstalaci, např. při rekonstrukci bytu či v souvislosti s instalací nového elektrického kotle, bojleru atd. Revizní zprávu vypracovává certifikovaný revizní technik. Jejím předáním kupujícímu deklarujete, že elektroinstalace je v souladu s normami. Požadavky na výchozí revizi upravuje norma ČSN 33 2000-6 ed. 2.

3. Kontrolní revize elektroinstalace

Užíváním nemovitosti dochází k opotřebovávání elektroinstalace. Zanedbaná údržba může vést k požáru, a proto není radno podceňovat kontrolní revize elektroinstalace, a to i přesto, že jste neprovedli žádnou rekonstrukci. Kontrolní revize upravují normy ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed. 2. V obytných a kancelářských budovách by se měly revize provádět každých 5 let.

4. Revizní zpráva elektrospotřebičů

Prodáváte nemovitost včetně elektrospotřebičů? Doporučujeme vám před prodejem vypracovat i revizní zprávu elektrospotřebičů. Je to velmi důležité, zejména pokud se v nemovitosti nachází elektrický kotel, tepelné čerpadlo, klimatizace, saunová kamna na elektřinu, bazén, solární kolektory atd. Revize elektrických zařízení se řídí normou ČSN 33 1500.

Revize elektrospotřebičů, které jsou v základním (tj. suchém) prostředí, se provádí každých pět let, v prostředí horkém nebo vlhkém každé tři roky a v prostředí mokrém nebo s extrémní korozní agresivitou každý rok.

5. Revizní zpráva spalinových cest

Revizi spalinové cesty provádí revizní technik spalinových cest. Revizi definuje Vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Dle § 3 vyhlášky se revize spalinové cesty se provádí:

  • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
  • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
  • po komínovém požáru, nebo
  • při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

6. Kontrolní zpráva spalinových cest

Lhůty kontrol spalinových cest určuje Příloha č. 2 Vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Lhůty pro pravidelné kontroly jsou 1x ročně. Tam, kde jsou připojeny spotřebiče s výkonem nad 50kW na pevná paliva jsou předepsané kontroly 2x ročně. Kontrolní zprávu vám vypracuje kominík.

7. Kontrolní zpráva plynových zařízení

Kontrola plynových zařízení se provádí dle § 3 Vyhlášky č. 85/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. jednou ročně. Kontrolu provádí technik určený výrobcem spotřebiče.

8. Revize hromosvodu

Máte-li dům a provádíte-li revizi elektrických zařízení, nezapomeňte na kontrolu hromosvodu. U obytných staveb je doporučená kontrola hromosvodu alespoň každých 5 let. Řídí se normou ČSN 33 1500.

Získejte zdarma odhad ceny nemovitosti

Když zvažujete prodej nemovitosti, je zjištění prodejní ceny nemovitosti jedna z nejdůležitějších informací. Sdělíme vám její cenu zdarma a bez závazků.

Zadejte kontakt, zavoláme vám, zeptáme se vás na pár otázek k nemovitosti a řekneme vám její rámcovou cenu.