Advokátní úschova peněžních prostředků

Podmínky bezpečnosti úschovy peněžních prostředků smluvně garantované výše uvedenými Advokátními kancelářemi.

Základní informace pro klienty:

 • Bezpečnou úschovu pro realitní kancelář RE/MAX zajišťují pouze advokátní kanceláře, splňující podmínky bezpečnosti úschov stanovené centrálou RE/MAX nebo banky.
 • Parametry bezpečných úschov vychází ze standardu, který ve spolupráci s centrálou RE/MAX definovala advokátní kancelář Vilímková, Dudák & Partners na základě zkušeností s úschovami v objemu převyšujícím několik miliard korun.
 • Podmínkou k tomu, aby advokátní kancelář mohla zajišťovat úschovy pro síť RE/MAX, je povinnost splnit řadu parametrů, k nimž se smluvně zaváže.
 • Parametry bezpečné úschovy minimalizují riziko zpronevěry, mj. vylučují, aby úschovy poskytoval samostatný advokát (ve všech známých případech zpronevěry úschov vždy figuroval samostatný advokát nebo notář).

Mezi hlavní parametry bezpečných úschov patří:

 • Dvojí kontrola: Minimálně dvojí kontrola výplaty a autorizace plateb.
 • Jedinečný účet: Každá transakce má jedinečný samostatný účet, nedotknutelný vůči třetím osobám (např. exekutorům).
 • Informovanost: Při jakékoli transakci na účtu úschovy zasílá banka automatickou informaci o transakci, kterou advokátní kancelář předává všem účastníkům smlouvy a s jejich souhlasem také příslušnému realitnímu makléři. Před provedením každé výplaty jsou smluvní strany informovány o splnění podmínky k výplatě peněžních prostředků z účtu úschov.
 • Rychlost výplaty: Výplata peněžních prostředků z účtu úschov je při splnění podmínek provedena nejpozději do tří pracovních dnů.
 • Prověřená dokumentace: V souvislosti s úschovami se používá standardizovaná a prověřená dokumentace dle požadavků RE/MAX.
 • Pojištění: Advokátní kancelář má uzavřeno pojištění odpovědnosti advokáta.

Podmínky bezpečnosti úschovy peněžních prostředků smluvně garantované Advokátní kanceláří

 1. Peněžní prostředky jsou uloženy na bankovních účtech Advokátní kanceláře u bankovního ústavu, který je definován ve smlouvě.
 2. Veškeré peněžní transakce probíhají bezhotovostními platbami v souladu s právními předpisy České republiky. Transakce v hotovosti jsou přípustné pouze na žádost kupujícího či prodávajícího v souladu s právními předpisy České republiky upravujícími omezení plateb v hotovosti.
 3. Název každého účtu úschov obsahuje označení „Účet úschovy“ nebo obdobné označení, které jasně deklaruje a odlišuje vázaný účet od ostatních účtů a činí jej nedotknutelný vůči třetím subjektům (např. exekutorům).
 4. Při podepsání smlouvy o úschově je klientovi předán doklad ve formě potvrzení příslušné banky či elektronického výpisu z bankovního účtu, potvrzující že předmětný bankovní účet specifikovaný ve smlouvě je bankou evidován jako účet úschov a je veden na jméno Advokátní kanceláře.
 5. Každý obchodní případ (každá jednotlivá smlouva o úschově) má přiřazen jedinečný účet úschovy. Po dobu platnosti smlouvy o úschově bude tento účet sloužit jen a výhradně pro daný obchodní případ.
 6. Při uzavření smlouvy o úschově je provedena identifikace smluvních stran dle požadavků zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Advokátní kancelář ověří totožnost osob podepisujících smlouvu o úschově dle předložených dokladů totožnosti anebo si vyžádá doložení ověření totožnosti státem danou autoritou.
 7. S peněžními prostředky na účtu úschov nakládá Advokátní kancelář pouze dle ustanovení písemné smlouvy o advokátní úschově, od kterých se nemůže odchýlit bez předchozí písemné dohody všech smluvních stran, pokud závazné rozhodnutí orgánu veřejné moci či obecně závazný právní předpis České republiky nestanoví jinak.
 8. Veškerá e-mailová komunikace Advokátní kanceláře je zasílána se zaručeným elektronickým podpisem pověřené osoby Advokátní kanceláře.
 9. Veškerá finální smluvní dokumentace určená k podpisu, která je od Advokátní kanceláře zasílána prostřednictvím e-mailové komunikace, je zasílána ve formátu PDF opatřeném zaručeným elektronickým podpisem pověřené osoby Advokátní kanceláře.
 10. Při jakékoli transakci na účtu úschovy zasílá banka automatickou informaci o transakci, kterou obdrží Advokátní kancelář. Informace o transakci zašle Advokátní kancelář bez zbytečného prodlení všem účastníkům smlouvy o úschově a s jejich souhlasem též příslušnému makléři RE/MAX a RE/MAX Czech Republic. Účastníci smlouvy musí mít okamžitý přehled o pohybech na účtu úschov.
 11. Advokátní spis vztahující se k individuální transakci je se souhlasem klientů předkládán na vyžádání RE/MAX Czech Republic.
 12. Na vyžádání klienta je Advokátní kanceláří klientovi kdykoli předložen elektronický bankovní výpis z předmětného účtu úschov.
 13. Po připsání peněžních prostředků na účet úschov oznamuje Advokátní kancelář bance identifikaci majitele peněžních prostředků za účelem jeho evidence v systému pojištění vkladů, spravovaného Fondem pojištění vkladů.
 14. Výplata peněžních prostředků z účtu úschov je provedena nejpozději do tří pracovních dnů od splnění podmínek stanovených ve smlouvě.
 15. Veškeré dokumenty, na jejichž předložení je vázána výplata peněžních prostředků z vázaného účtu, jsou předkládány v originále nebo úředně ověřené kopii, nestanoví-li RE/MAX Czech Republic pro jednotlivé dokumenty odlišnou formu. V případě kupních smluv lze akceptovat i naskenované kopie dokumentů splňující veškeré náležitosti pro výplatu za předpokladu, že Advokátní kancelář u kupní smlouvy ověří správnost údajů z aktuálního originálu listu vlastnictví či z listu vlastnictví pořízeného z dálkového placeného výpisu z katastru nemovitostí a tuto správnost bude garantovat. V případě daňových přiznání lze akceptovat i naskenované kopie dokumentů splňující veškeré náležitosti pro výplatu.
 16. Výplatu peněžních prostředků z účtu úschov není oprávněna provést jedna osoba. Autorizace příkazu k výplatě (platební příkaz) provádí současně dva advokáti, z nichž každý disponuje svými jedinečnými přístupovými údaji.
 17. Advokátní kancelář používá jednotnou a standardizovanou dokumentaci dle požadavků RE/MAX Czech Republic pro všechny obchodní případy, kterou dále upravuje dle požadavků klientů.
 18. Advokátní kancelář je schopna připravit smlouvu o úschově a přijmout na účet úschovy peněžní prostředky nejpozději do dvou pracovních dnů od zadání požadavku makléře RE/MAX.
 19. Advokátní kancelář vede spis dle požadavků České advokátní komory.
 20. Advokátní kancelář informuje smluvní strany a makléře RE/MAX po doložení provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí Advokátní kanceláři o nutnosti podat daňové přiznání a v případě, že ve lhůtě dvou měsíců od doložení provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí Advokátní kanceláři neobdrží daňové přiznání, znovu o této povinnosti informuje smluvní strany a makléře RE/MAX.
 21. Advokátní kancelář se zavazuje postupovat při poskytování úschov v souladu se stavovskými předpisy a závaznými pokyny České advokátní komory.
 22. Advokátní kancelář má uzavřeno pojištění odpovědnosti advokáta.