Viktor Grus

Makler byl velice ochotny a ustretovy.