Uvažujete o koupi pole? Co vše lze dělat s ornou půdou

pole

Plánujete-li koupit pole? Co s ním? Jednoduchou možností je nechat na půdě hospodařit zemědělce, který ji má v době koupě propachtovanou. Druhou možností je, že máte s pozemkem své vlastní plány. Co vše lze na orné půdě realizovat a za jakých podmínek?

Doba čtení: 3 minuty

Ornou půdou se rozumí takový pozemek, který je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda. Nezáleží tedy na tom, jak pozemek vypadá ve skutečnosti. Může na něm růst bodláčí, ale pokud je v katastru zařazen do kategorie „orná půda“, znamená to, že je třeba se podle toho chovat a plánovat jeho využití. Podle vyhlášky č. 26/2007 Sb., příloha č. 1 je orná půda pozemek, na němž se pravidelně pěstují obilniny, okopaniny, pícniny, technické plodiny a jiné zemědělské plodiny, nebo který je dočasně zatravňován.

Plantáž dřevin na orné půdě

Možná vás napadne z pole udělat plantáž vánočních stromků, ovocný sad nebo si vypěstovat dřevo na otop. Lze to vůbec?

Podle zákona je možné zemědělskou půdu jako plantáž dřevin využívat nejdéle po dobu 10 let. Jedná-li se o výmladkovou plantáž dřevin, lze ji takto využívat nejdéle po dobu 30 let, a délka jednoho pěstebního cyklu nesmí přesáhnout 10 let. V případě nepůvodních druhů (například japonského topolu) je třeba mít povolení od odboru životního prostředí.

Na orné půdě lze tedy zřídit plantáž na vypěstování rychle rostoucího dřeva, kterým budete topit, nebo ovocný sad, ale také plantáž vánočních stromků. To se mnohým může zdát jako jednoduchý výdělek, ale podle pěstitelů to tak není. Znamená to dlouhodobou intenzivní práci, a je třeba počítat, že od osazení plantáže do první sklizně uplyne minimálně pět let.

Po době stanovené zákonem pro pěstování na plantáži je třeba pozemek rekultivovat, aby byl způsobilý k běžnému zemědělskému využití. To musí trvat minimálně tři roky, než bude opět možné zasadit další dřeviny.

Je možné pozemek oplotit?

Pokud se rozhodnete pro takovou plantáž, je samozřejmé, že budete chtít svůj výdělek chránit. Pro oplocení orné půdy, sadu či takové plantáže je třeba získat od stavebního úřadu územní souhlas. K tomu potřebujete dodat údaje o vašem záměru, stačí jednoduchý popis plotu s příslušnými výkresy. Pokud plot vede po hranici pozemku, což je v tomto případě více než pravděpodobné, je potřeba i souhlas sousedů.

Vraťte na pole remízek

Chcete-li na své orné půdě dobře hospodařit, můžete založit remízek. Před násilným slučováním pozemků v padesátých letech se jich v Česku nacházelo mnoho. Přitom mají zásadní ekologický význam, protože podporují biologickou rozmanitost, chrání půdu před erozivním působením větru a zadržují vodu. Porosty také chrání zvířata před predátory i deštivým počasím. Jejich opětovné zakládání je podporováno dotacemi.

Abyste mohli remízek na vašem poli založit, je třeba obrátit se na příslušný obecní úřad s žádostí o územní souhlas, pokud je pozemek větší než 300 m². V případě menší rozlohy žádné povolení nepotřebujete. U výsadeb nad 1000 m² je třeba získat územní rozhodnutí.

Ornou půdu můžete nechat po určitý čas ležet ladem, aniž byste na ní něco zakládali nebo pěstovali. Je ovšem třeba respektovat § 3 zákona o rostlinolékařské péči, který vlastníkovi ukládá povinnost zajistit, aby se z jeho pozemku nešířily škodlivé organismy a plevely na sousední pozemky.

Koupě pozemku na účelem investice předpokládá především co nejefektivnější návratnost vložených prostředků. Proto je dobré i ornou půdu vhodně využít, ať již pronájmem nebo vlastním podnikatelským záměrem.

Zdroj: Reality Čechy