Při koupi bytu žádejte potvrzení o bezdlužnosti

činžovní dům

Jestliže kupujete byt (či nebytovou jednotku), požádejte prodávajícího o předložení potvrzení o bezdlužnosti. Máte pro to oporu i v zákoně.

Doba čtení: 2 minuty

Podle § 1186 odst. 3 Občanského zákoníku je prodávající povinen předložit kupujícímu potvrzení o tom, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě že takové dluhy nejsou.

Citace § 1186 odst. 3 Občanského zákoníku:

Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké má dluhy podle odstavce 2, popřípadě že takové dluhy nejsou; potvrzení vydá nabyvateli se souhlasem převodce také osoba odpovědná za správu domu. Má se za to, že nabyvatel nemohl tyto dluhy zjistit, pokud je nemohl zjistit z potvrzení osoby odpovědné za správu domu nebo nevydala-li tato osoba potvrzení bez zbytečného odkladu, ač o něj byla požádána.

V příslušném potvrzení by měla být uvedena výše dluhů prodávajícího, které jsou po splatnosti. Případný dluh může být mezi smluvními stranami vyřešen tak, že se o příslušnou částku sníží kupní cena nemovitosti nebo se dluh zaplatí při prodeji bytu z úschovy kupní ceny. Někdy nastane situace, kdy se výše dluhu uváděná v potvrzení liší od skutečnosti.

Pokud je v potvrzení uveden vyšší dluh než dluh skutečný, tak na nabyvatele přechází jen dluh skutečný. Naopak, u posouzení případu, kdy je v potvrzení uveden dluh nižší, se názory odborníků liší.

Část říká, že na nabyvatele přejde jen takto tvrzený dluh a zbytek zavazuje nejspíše původního vlastníka, který má nárok na náhradu škody po správci – SVJ.

Druhá část odborníků říká, že závazky i v případě nesprávného potvrzení přejdou na nabyvatele, kdy však nesprávná částka uvedená v potvrzení zakládá nárok na náhradu škody nabyvatele vůči správci. V praxi může dojít i k situaci, kdy na nabyvatele přejde závazek převodce podílet se na splácení úvěru SVJ – nemusí být v okamžik převodu splatný, úvěr ještě nemusí být ani vyplacen.

Více informací najdete v článku: Jaké dluhy prodávajícího mohou ohrozit kupujícího.