Při koupi bytu žádejte potvrzení o bezdlužnosti

činžovní dům

Jestliže kupujete byt (či nebytovou jednotku), požádejte prodávajícího o předložení potvrzení o bezdlužnosti. Máte pro to oporu i v zákoně.

Doba čtení: 2 minuty

Podle § 1186 odst. 3 Občanského zákoníku je prodávající povinen předložit kupujícímu potvrzení o tom, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě že takové dluhy nejsou.

Citace § 1186 odst. 3 Občanského zákoníku:

Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké má dluhy podle odstavce 2, popřípadě že takové dluhy nejsou; potvrzení vydá nabyvateli se souhlasem převodce také osoba odpovědná za správu domu. Má se za to, že nabyvatel nemohl tyto dluhy zjistit, pokud je nemohl zjistit z potvrzení osoby odpovědné za správu domu nebo nevydala-li tato osoba potvrzení bez zbytečného odkladu, ač o něj byla požádána.

V příslušném potvrzení by měla být uvedena výše dluhů prodávajícího, které jsou po splatnosti. Případný dluh může být mezi smluvními stranami vyřešen tak, že se o příslušnou částku sníží kupní cena nemovitosti nebo se dluh zaplatí při prodeji bytu z úschovy kupní ceny. Někdy nastane situace, kdy se výše dluhu uváděná v potvrzení liší od skutečnosti.

Pokud je v potvrzení uveden vyšší dluh než dluh skutečný, tak na nabyvatele přechází jen dluh skutečný. Naopak, u posouzení případu, kdy je v potvrzení uveden dluh nižší, se názory odborníků liší.

Část říká, že na nabyvatele přejde jen takto tvrzený dluh (a zbytek zavazuje nejspíše původního vlastníka, který má nárok na náhradu škody po správci – SVJ.

Druhá část odborníků říká, že závazky i v případě nesprávného potvrzení přejdou na nabyvatele, kdy však nesprávná částka uvedená v potvrzení zakládá nárok na náhradu škody nabyvatele vůči správci. V praxi může dojít i k situaci, kdy na nabyvatele přejde závazek převodce podílet se na splácení úvěru SVJ – nemusí být v okamžik převodu splatné, úvěr ještě nemusí být ani vyplacen.

Více informací najdete v článku: Jaké dluhy prodávajícího mohou ohrozit kupujícího.