Co je list vlastnictví (LV) a jaké údaje z něj vyčtu?

List vlastnictví

Co je to list vlastnictví, co vše z něho můžete vyčíst a kdy byste ho měli požadovat? To se dozvíte v dnešním článku.

Doba čtení: 2 minuty

Za účelem evidence nemovitostí a prokázání jejich vlastnictví je v každém katastrálním území založen zvláštní list vlastnictví (LV) pro nemovitosti s totožnou vlastnickou strukturou. To znamená, že jedna osoba může figurovat na více LV (i v rámci jednoho katastrálního území).

Např. pan Lukáš zdědil dům po rodičích, s obchodním partnerem má ve spoluvlastnictví investiční byt a s manželkou vlastní ve společném jmění manželů (SJM) stavební pozemek. Lukáš je v témže katastrálním území zapsaný na třech LV – jednou jako výlučný vlastník domu, podruhé jako spoluvlastník bytu a potřetí v souvislosti s pozemkem spadajícím do SJM.

Údaje na Listu vlastnictví

LV se člení do 7 částí, z nichž každá obsahuje zvláštní skupinu údajů:

A – vlastníci a jiní oprávnění,

B – nemovitosti,

B1 – věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí (např. služebnost stezky a cesty, díky které vlastník nemovitosti může užívat sousedův pozemek jako příjezdovou cestu),

C – věcná práva zatěžující nemovitosti (např. zástavní právo vzniklé k zajištění hypotéčního úvěru),

D – poznámky a další obdobné údaje, plomby a upozornění (např. poznámka spornosti nebo plomba značící, že nemovitosti jsou dotčené změnou v důsledku podání návrhu na vklad),

E – nabývací tituly a jiné podklady zápisu (např. rozhodnutí o dědictví nebo kupní smlouva na byt, na základě které současný vlastník nemovitost nabyl),

F – vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám.

List vlastnictví

Kde list vlastnictví získat

List vlastnictví jakékoli nemovitosti můžete získat za poplatek na příslušném Katastrálním úřadu, Czechpointu nebo stránkách katastrálního úřadu www.cuzk.cz.

Pokud nechcete platit poplatek za plnohodnotný list vlastnictví, můžete pouze do listu vlastnictví nahlédnout na a získat omezené údaje zdarma. Nahlédnout do listů vlastnictví můžete na https://nahlizenidokn.cuzk.cz

Když kupujete, chtějte list vlastnictví

Kupujete-li nemovitost, vždy žádejte od prodávajícího nebo realitní kanceláře List vlastnictví ke kupované nemovitosti.

Realitní kanceláře mají také povinnost vám při uzavření realitní smlouvy na nemovitost (nejčastěji to bývá rezervační smlouva) předložit list vlastnictví ke kupované nemovitosti, ne starší než 3 pracovní dny.

Realitní advokátka JUDr. Ilona Černochová

Autor článku: JUDr. Ilona Černochová, realitní advokátka
Tel: +420 606 301 369
www.realitniadvokati.cz