Co je vydržení nemovitosti a jak funguje?

pozemek

Vydržení nemovitosti je právní institut, který umožňuje získat vlastnictví k nemovitosti na základě jejího dlouhodobého držení pod určitými podmínkami.

Doba čtení: 3 minuty

Tento způsob nabytí vlastnictví je založen na předpokladu, že osoba, která nemovitost dlouhodobě užívá a stará se o ni, by měla mít možnost stát se jejím právoplatným vlastníkem.

Co je to vydržení nemovitosti?

Vydržení je proces, při kterém držitel nemovitosti, který nemá k nemovitosti původní právní titul, může po uplynutí stanovené doby a za splnění dalších zákonných podmínek získat vlastnické právo. Vydržení je založeno na myšlence, že právo vlastnictví by mělo odrážet skutečný stav a že osoba, která se o nemovitost stará a užívá ji jako vlastník, by měla být za určitých okolností chráněna. V Českém právu upravuje vydržení § 1089 až 1098 Občanského zákoníku.

Podmínky vydržení nemovitosti

Pro úspěšné vydržení musí být splněny následující podmínky:

  1. Doba držení – Držitel musí nemovitost držet po dobu 10 let. Viz §1091 odst. 2 Obč. zákoníku.
  2. Dobrá víra a řádné chování – Držitel musí nemovitost držet v dobré víře, tedy s přesvědčením, že má k nemovitosti právo. Musí se také chovat jako řádný vlastník, což zahrnuje udržování nemovitosti a placení daní a poplatků s ní spojených.
  3. Veřejnost držení – Držení musí být veřejné, otevřené a jednoznačné, tak aby pravý vlastník měl možnost proti držení vystoupit.
  4. Neprerušovanost – Držení musí být nepřetržité, bez významných přerušení.

Řádné a mimořádné vydržení

Český právní řád zná řádné vydržení dle § 1089 a mimořádné vydržení § 1095 Občanského zákoníku.

Řádné vydržení vyžaduje splnění několika podmínek: nepřerušenou držbu věci po zákonem stanovenou dobu, poctivost a pravost držby. Poctivý držitel je ten, kdo má důvod věřit, že má právo na věc, zatímco nepoctivý držitel ví nebo by měl vědět, že právo na věc nemá. Dále je nutné, aby držba měla právní základ, například převodní smlouvu, která by vedla k vlastnickému právu, pokud by zcizitel byl skutečným vlastníkem.

Mimořádné vydržení umožňuje získání vlastnického práva i bez prokázání právního důvodu držby, pokud doba držení byla dvojnásobně delší než doba stanovená pro řádné vydržení. Tento institut se uplatňuje v situacích, kde nejsou splněny všechny zákonné podmínky řádného vydržení, například v případě nepravé držby. Mimořádné vydržení však není aplikovatelné pro nepoctivé držitele, bez ohledu na délku držby.

Právní důsledky vydržení

Pokud jsou všechny podmínky splněny, držitel může požádat soud o uznání vlastnického práva k nemovitosti. Pokud soud vyhoví, držitel se stává vlastníkem nemovitosti a je zapsán do katastru nemovitostí. Tímto způsobem se držitel stává vlastníkem nemovitosti „ex lege„, tedy na základě zákona.

Kritika a omezení

Vydržení může být kontroverzní, protože umožňuje získat vlastnictví bez vědomí nebo souhlasu původního vlastníka. Z tohoto důvodu jsou vydržecí lhůty obvykle nastaveny tak, aby byly dostatečně dlouhé a dávaly původnímu vlastníkovi dostatek času na to, aby svá práva uplatnil.

Závěr

Vydržení nemovitosti je zajímavým a užitečným právním institutem, který může pomoci vyřešit situace, kde formální právní titul k vlastnictví není v souladu se skutečným stavem. Nicméně je to proces, který vyžaduje pečlivé zvážení a dodržení všech zákonných podmínek. V praxi je vydržení často komplexní a vyžaduje odborné právní poradenství.

Zdroj: RE/MAX Alfa