Jak probíhá dědické řízení

dědické řízení

Dědíte nemovitost? Ukážu vám krok za krokem, jak po právní stránce probíhá dědické řízení.

Doba čtení: 5 minut

Úmrtí je většinou spojeno se smutkem. Zvlášť, pokud se jedná o vaše rodiče, prarodiče či další nejbližší příbuzné.

Emoce jsou o to intenzivnější, pokud dědíte nemovitost, ve které jste s rodiči vyrůstali, pojí vás s nimi a je místem krásné vzpomínky na vaše dětství.

To, co možná prožíváte, patří k nejtěžším obdobím vašeho života. Do toho jste postaveni před nelehký úkol účastnit se dědického řízení, dohodnout se s ostatními dědici a eventuálně nemovitost prodat.

Dědické řízení může být o to složitější, pokud ho provází spory o dědictví a rodinné křivdy.

Dovolte mi oprostit se od emotivní stránky dědictví a pojďme se podívat, jak probíhá dědické řízení čistě po právní stránce. 

Dědicům okamžikem smrti zemřelého, který je v dědickém řízení označován jako zůstavitel, vzniká dědické právo – tedy právo na majetek zůstavitele, popř. na jeho část.

Na jakém základě lze dědit

  • Na základě dědické smlouvy. To je zvláštní typ smlouvy, kterou se zůstavitel a dědic dohodnou na tom, co bude dědic po zůstaviteli dědit.
  • Na základě závěti, což je jednostranné prohlášení zůstavitele o tom, koho vybral za dědice.
  • Pokud zůstavitel nesepsal dědickou smlouvu ani závěť, stane se dědicem osoba určená zákonem: přednost mají nejbližší příbuzní (manžel, děti, rodiče). Pokud je zůstavitel nemá, přichází na řadu tzv. „blízký spolubydlící“ (tj. osoba, která se zůstavitelem alespoň 1 rok před smrtí žila a starala se o domácnost, případně na něm byla existenčně závislá), sourozenci, a nejsou-li, tak vzdálenější příbuzní.

Jak probíhá dědické řízení

Po smrti zůstavitele je zahájeno dědické řízení. Vedením dědického řízení je vždy soudem pověřen notář, kterému se v dědickém řízení říká soudní komisař.

Přestože dědické právo vzniká již smrtí zůstavitele, dědic získá konkrétní věc až později – na základě rozhodnutí v dědickém řízení. Je tomu tak proto, že v okamžiku smrti zůstavitele ještě není jasné, jaký majetek zůstavitel zanechal, ani kdo bude dědit.

Přečtěte si také: Odměna notáře při dědickém řízení – kalkulačka poplatků

V rámci dědického řízení je nutné zjistit, zda byla uzavřena dědická smlouva nebo sepsána závěť apod. V dědickém řízení se mohou dědicové též dohodnout, kdo jakou část majetku nabude – uzavřít tzv. dohodu dědiců. Stejně tak je možné se dědictví vzdát, zejména v případech, kdy měl zůstavitel dluhy.

V rámci dědického řízení je majetek (nemovitost) patřící do dědictví oceněn. Notář vás požádá o předložení odhadu nemovitosti pro dědické řízení. V takovém případě se můžete obrátit na naši realitní kancelář.

Získejte odhad nemovitosti pro dědické řízení

Odhad nemovitosti pro dědické řízení je ZDARMA, pokud nemovitost prodáte s námi. V ostatních případech je odhad zpoplatněn dle ceníku>>.

Odhad od nás získáte zdarma, pokud nemovitost prodáte s námi.

Poté, co notář v dědickém řízení rozhodne, vydá rozhodnutí. Proti rozhodnutí je možné podat odvolání. Pokud žádný účastník nevyužije právo podat odvolání ve stanovené lhůtě, nabývá rozhodnutí právní moci a dědicové se stávají vlastníky dědictví tak, jak je uvedeno v rozhodnutí.

Práva na odvolání proti rozhodnutí se mohou účastníci dědického řízení i vzdát, a to již přímo při jednání. Pokud neexistují žádné nesrovnalosti ohledně vypořádání dědictví, lze tento postup doporučit. Pokud tak učiní všichni účastníci řízení, nezačne běžet lhůta pro odvolání a dědické rozhodnutí nabude ihned právní moci. Není tak nutné čekat na uplynutí lhůty pro odvolání v délce 15 dnů.

Je důležité si uvědomit, že až právní mocí dědického rozhodnutí je dědické řízení ukončeno a dědicové pak mohou vystupovat jako majitelé zděděného majetku vůči třetím osobám.

Je-li v dědictví nabývána nemovitost, notář též zajistí zápis dědice jako vlastníka nemovitosti do katastru nemovitostí. V této souvislosti je důležité poznamenat, že dědicové se stávají vlastníky nemovitosti již okamžikem právní moci dědického rozhodnutí, a nikoliv až zápisem vlastnického práva do katastru. To má v tomto případě pouze evidenční charakter.

Oprávněný dědic tak může platně uzavřít kupní smlouvu na převod nemovitosti již před zápisem jeho vlastnictví v katastru. Z praktického hlediska je však s podáním návrhu na vklad vhodné vyčkat, až bude dědic i v katastru nemovitostí uveden jako vlastník.

Daňové povinnosti při dědictví nemovitosti

Obecně platí, že příjmy z dědictví jsou osvobozeny od daně z příjmu (dříve existovala tzv. daň dědická, která však byla zrušena).

V případě, že hodnota zděděné nemovitosti přesahuje 5 milionů Kč, je nutné tuto skutečnost oznámit příslušnému finančnímu úřadu. V rámci dědického řízení je majetek (nemovitost) patřící do dědictví oceněn.

Pokud následně dojde k prodeji nemovitosti za cenu přesahující předmětné ocenění, podléhá rozdíl dani z příjmu (15 % nebo 23 % u fyzických osob), pokud se neuplatní některé ze zákonných osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitosti.

U dědictví tak připadá v úvahu zejména osvobození z důvodu vlastnictví nemovitosti po dobu 5 let nebo 10 let před jejím prodejem, přičemž do této doby se započítává i doba, kdy nemovitost vlastnil zůstavitel. Délku vlastnění nemovitosti zůstavitelem lze však započíst pouze, pokud zůstavitel byl příbuzným v řadě přímé, manželem či manželkou.

Podrobné informace k dani při prodeji z dědictví se dočtete v článku Daň z příjmu při prodeji nemovitosti z dědictví.

Obecně lze doporučit vždy probrat daňové záležitosti při převodu nemovitostí z dědictví s odborníkem.

Jak probíhá prodej nemovitosti z dědictví

Tomuto tématu jsme věnovali samostatný článek Jak probíhá prodej nemovitosti z dědického řízení.

V článku Jak prodat nemovitost z dědictví se pak věnujeme praktickým tipům a postupům při prodeji.

Pokud chcete prodat nemovitost, kde došlo ke smrti, tak taková nemovitost získává stigma smrti, což její prodej komplikuje. Jak v takových situacích nejlépe postupovat, si přečtete v článku Jak prodat nemovitost, kde došlo ke smrti.

Mgr. Jan Zajíček ze společnosti Realitní advokáti je spolupracující advokát RE/MAX Alfa.

Právník Jan Zajíček
Mgr. Jan Zajíček

Kompletně zajistíme veškeré záležitosti související s prodejem nemovitosti či jejím vyklizením. Začněte nejdříve tím, že získáte odhad pro dědické řízení, který po vás bude požadovat notář. Jeho vypracování můžete mít zdarma, pokud nemovitost prodáte přes naši realitní kancelář.

Jak prodat nemovitost – kompletní průvodce prodejem

Nechte si na email zaslat kompletního průvodce prodejem nemovitostí. Průvodce obsahuje 22 bodů činností, které je nutné při prodeji udělat.